Tijdelijke heropening van onze webshop!
 
Je weet wat je wil?
Bestel je hoofdkussen of dekbed makkelijk via onze webshop!
 
Liever toch eerst even testen? We staan op het vertrouwde adres klaar om je bij te staan bij de keuze van jouw hoofdkussen of dekbed.
Tot binnenkort! 
Team Twaalf-Twaalf 

Verzendkosten: 
Gratis verzending voor alle bestellingen binnen België.
Alle prijzen zijn inclusief btw.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van NV R.M. & Co, hierna genoemd “Twaalf-Twaalf.be”, een NV met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1212 – 9051 Sint-Denijs-Westrem (België), BTW BE0453.397.301., RPR Gent, Tel +32 9 221 58 28, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te
kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "Twaalf-Twaalf.be" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via www.twaalf-twaalf.be. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 : Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen (bv sierkussens, accessoires,...) artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
België: vanaf een aankoopbedrag van 75,00 euro betaalt u geen extra transportkosten. Andere Europese landen: vanaf een aankoopbedrag van 100,00 euro betaalt u geen extra transportkosten.

Artikel 3 : Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de
aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, maatwerk, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u met ons contact op
te nemen via gent@twaalf-twaalf.be of +32 9 221.58.28. Twaalf-Twaalf.be is wat de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Twaalf-Twaalf.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Twaalf-Twaalf.be is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Twaalf-Twaalf.be aanbod online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Twaalf-Twaalf.be met een ordernummer en het totaalbedrag dat voldaan dient te worden. De artikelen
worden thuis bij de klant geleverd of naar keuze opgehaald in een Twaalf-twaalf winkel (Gent of Sint- Niklaas). Wij hebben veiligheid en betrouwbaarheid van het bestel- en betaalproces hoog in het vaandel staan. U kan er dus vanuit gaan dat alle betalingen veilig en betrouwbaar door ons zullen verwerkt worden. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • kredietkaart: VISA, Mastercard
  • bankkaart: Bancontact
  • overschrijving op onze rekening: zodra wij het totaalbedrag hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling dezelfde dag nog versturen. Indien na 7 dagen nog geen betaling ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Gebruik bij betaling altijd het ordernummer, zodat wij de betaling snel kunnen verwerken.
  • betalen bij afhalen in een Twaalf-twaalf winkel (Gent of Sint-Niklaas): betaal contant of via Bancontact, VISA, Mastercard.
Bankgegevens:
IBAN: BE73 2930 4237 0160 – BIC: GEBABEBB
Op naam van NV R.M. & Co – Mededeling: uw ordernummer

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Twaalf-Twaalf.be. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Twaalf-Twaalf.be te wijzen. Bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Twaalf-Twaalf.be beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Twaalf-Twaalf.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikelen 7 : Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8 : Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste
eigenaar.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Twaalf-Twaalf.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen Twaalf-Twaalf.be. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op fouten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, foute wasbeurten, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie van het artikel is niet overdraagbaar.

Artikel 9 : Verzakingstermijn of Herroepingsrecht. 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Twaalf-Twaalf.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Twaalf-Twaalf.be en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Twaalf-Twaalf.be, Kortrijksesteenweg 1212 te 9051 Sint-Denijs-Westrem. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, etc) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksinstructies en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen :
  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Twaalf-Twaalf.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11 : Twaalf-Twaalf.be bereikbaarheid
Twaalf-Twaalf.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 221.58.28, via e-mail op gent@twaalf-twaalf.be of via post op het adres: Twaalf-Twaalf.be – Kortrijksesteenweg 1212 – 9051 Sint-Denijs-Westrem.

Artikel 12 : Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Twaalf-Twaalf.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Twaalf-Twaalf.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13 : Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent
bevoegd.